• Duplikaty dokumentów

   • Od 01.01.2017r. obowiązują nowe zasady związane z wydawaniem duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych. Za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

    9,00 zł - duplikat legitymacji szkolnej
    26,00 zł - duplikatu świadectwa 

    Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej i legitymacji szkolnych należy wnosić na rachunek bankowy:
    Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
    im. Króla Władysława Jagiełły
    ul. Władysława Jagiełły 33
    13-200 Działdowo
    konto: 45 1020 3541 0000 5902 0349 9175

    Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemnie stosowne podanie w sekretariacie szkoły (druk podania o duplikat legitymacji szkolnej można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły). 

    Do podania należy załączyć:
    - dowód wpłaty,
    - aktualne zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej),
    - zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu)

     

    Podstawa prawna:

    - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów  państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U.. nr 97, poz. 624 z późn. zm.)
    - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

    Druk podania dostępny jest tutaj