• Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

    Żądanie powinno zawierać:
    1.      dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
    2.      wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
    3.      wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
    4.      wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

    Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

    W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

    Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

    Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

    Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności". 

    Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

    1.      dane kontaktowe wnioskodawcy,
    2.      wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
    3.      wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
    4.      wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

    Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

    Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

    Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

    ·        złożyć osobiście w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie ul. Władysława Jagiełły 33 
    ·        wysłać pocztą na adres:  Zespół Placówek Oświatowych nr 1, ul. Władysława Jagiełły 13-200 Działdowo 
    ·        wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zpo1.dzialdowo.pl

    W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

    Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie, a pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w załącznikach.

    WNIOSKI DO POBRANIA:

    Wniosek o zapewnienie dostępności budynków

    Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej