• Deklaracja Dostępności

   • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI na dzień 1 stycznia 2022 r.

    Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następujących stron internetowych:

    https://sp1dzialdowo.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 2018-10-23
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-23

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    •    brak jest opisów zdjęć oraz grafik,
    •    dokumenty pdf nie są dokumentami edytowalnymi,
    •    na stronie znajdują się pliki pdf, doc oraz docx o złej logicznej strukturze dokumentu.
    Redaktor strony w miarę możliwości będzie usuwał wszelkie niezgodności z w/w ustawą.

    Ułatwiane na stronie:
    •    strona została tak zaprojektowana, aby można było z niej korzystać na różnych systemach operacyjnych i przeglądarkach,
    •    strona internetowa jest responsywna,
    •    strona posiada wysoki kontrast,
    •    strona posiada możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmiany na wersję dla słabowidzących,
    •    na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    http://przedszkolenr1dzialdowo.pl/

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Wyłączenia i ułatwienia

    • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo• Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • Strona częściowo spełnia wymogi techniczne, dotyczące dostępności, może się więc zdarzyć, że nie zawsze je osiągniemy
    • Informacje na stronie są na bieżąco aktualizowane
    • Użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków, aby zwiększyć rozmiar czcionek oraz kontrast wyświetlania
    • Strona internetowa posiada dostęp z poziomu urządzeń mobilnych
    • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki

    Oświadczenie sporządzono dnia 23.02.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

    Osobą kontaktową jest Szymon Michalski (e-mail: s.michalski@jedynka-dzwo.szkola.pl).

    Kontaktować można się także dzwoniąc do sekretariatu szkoły na numer telefonu +48 23 697 20 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    Budynek: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły, ul. Władysława Jagiełły 33, 13-200 Działdowo.

    Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Władysława Jagiełły - zadaszone. Budynek (wybudowany w 2011r.) składa się z dwóch kondygnacji, łącznika i sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym (wybudowana w 2009r.). Istnieją jeszcze dwa boczne wejścia, rzadko używane, tj. boczne do budynku szkoły i boczne do sali gimnastycznej.

    Dwa wejścia posiadają podjazd dla osób z niepełnosprawnością, tj. wejście główne i boczne do sali gimnastycznej – tylko z tego poziomu korytarze i jedna toaleta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

    Budynek szkoły jest tylko częściowo dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Nie ma windy. Schody nie są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka czy schodołazy. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Toalety znajdują się w budynku głównymna półpiętrach i nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Jedyna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części socjalnej sali gimnastycznej oraz dwie toalety dostępne z poziomu korytarza dla wszystkich użytkowników. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

    Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu do sekretariatu szkoły, zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

    Na szkolnym parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
    W ciągu ulicy Władysława Jagiełły, na wprost do wejścia głównego, znajduje się jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Budynek: Przedszkole nr 1 ul. Grunwaldzka2 Działdowo

    1. Przedszkole posiada jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu doparterowej części przedszkola.2. Przedszkole nie posiada windy podnoszącej do I piętra umożliwiającą dostęp do sal zajęć i innych pomieszczeń. 3. Nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.4. Przedszkole nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.5. W przedszkolu nie stosuje się informacji głosowych. Brak też innych udogodnień.6. Do przedszkola i jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.7. Przed przedszkolem jest parking, ale nie ma  wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

    DODATKOWE INFORMACJE

    Zarządzenie o powołaniu Zespołu ds. Dostępności do pobrania.

    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do pobrania.